Formularz Zgłoszenia

 

 

Regulamin


§ 1

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.centrumkursy.pl bądź poprzez wypełnienie dokumentu zgłoszenia otrzymanego od organizatora.

§ 2
 
Kryteria otrzymania certyfikatu:
Wymagana frekwencja na zjazdach to 50% sumy całkowitej.
Zaliczenie egzaminu z części ogólnej 70% prawidłowych odpowiedzi.
Zaliczenie egzaminu z części specjalistycznej przed komisją egzaminacyjną Fizjo Crops.
 

§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu, wysłanym przez organizatora.

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 5

W przypadku rezygnacji:
- w razie rezygnacji powyżej 6 tygodni potrąca się 100 PLN,
- w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 30% ceny szkolenia,
- w terminie krótszym niż 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (poczta, e-mail). Decyduje data wpłynięcia pisma do organizatora.
Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 6

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na tydzień przed rozpoczęciem kursu/szkolenia organizator ma prawo odwołać kurs/szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§ 7

W przypadkach zdarzeń losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 8

Prowadzący mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem złożenia reklamacji.

§ 9
Zasady składania reklamacji:
- reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy kontakt@centrumkursy.pl , w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu,
- reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
- reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy),nazwa i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
- powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps,
- reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Centrum Rehabilitacji i Sportu ma roszczenia finansowe.


§ 10

Zabrania się wykorzystywania materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps. Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu.

W przypadku wykorzystania materiałów w jakichkolwiek innych okolicznościach nie związanych z kursem lub udostępnienia ich publicznie Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps Łukasz Paliświat, ma prawo obciążyć kursanta opłatą 20 tysięcy złotych.

§11

Kandydat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Instruktora lub kursu Instruktora/Trenera zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenia, w których:
•    potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu kursów i akceptuje go w całości.
•    wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie jaki jest
niezbędny do realizacji kursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883,
 wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, zajęć i innych zbiorowych zgromadzeń
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fizjo Corps oraz mediach społecznościowych i wykorzystane w materiałach promocyjnych bądź publikacjach.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps w Konstantynowie Łódzkim, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
•    wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204.

§12

O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów decyduje kolejność zapisu.

§13

W celu przystąpienia do kursu Instruktora lub kursu Trenera kandydat zobowiązany jest do dnia rozpoczęcia kursu spełnić następujące warunki:

•    dostarczyć przedstawicielowi Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps  wypełnione zgłoszenie udziału w kursie Instruktora lub w kursie Trenera w formie elektronicznej lub pisemnej, dostarczyć dokument potwierdzający jego wykształcenie,

•    w przypadku zgłoszenia pisemnego dostarczyć przedstawicielowi Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps podpisany regulamin uczestnictwa,

•    dostarczyć przedstawicielowi Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 3 Regulaminu kursu,

•    załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne,

§14

Postanowienia dotyczące egzaminów:
1.    Egzamin z części ogólnej składa się z 10 pytań opisowych i trwa 60 minut.
2.    Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.
3.    Kontrolę nad przebiegiem i organizacją egzaminu sprawuje komisja wyznaczona przez kierownika kursu.
4.    W trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewać się bezpośrednio z innymi uczestnikami egzaminu.
5.    W trakcie egzaminu opuszczenie przez uczestnika sali egzaminacyjnej może mieć miejsce wyjątkowo w wypadkach losowych, gdy niezbędne jest udzielenie mu pomocy.
6.    Komisja ma prawo wykluczyć z egzaminu uczestników, którzy w trakcie jego trwania korzystają z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewają się bezpośrednio z innymi uczestnikami.
7.    Egzamin może zostać unieważniony, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie tajemnicy służbowej przez członków komisji, przynajmniej jedna z prac została wykonana niesamodzielnie lub przy pomocy niedozwolonych materiałów.
8.    Egzamin może zostać unieważniony zarówno w stosunku do całej grupy zdających, jak również poszczególnych uczestników.
9.     Z przebiegu kursu komisja sporządza protokół.
10.     W sytuacji unieważnienia egzaminu, kolejny termin odbywa się bezpłatnie.

§15

W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie  wystawiona legitymacja instruktorska, zaświadczenie o ukończeniu kursu i/lub certyfikat zawierające te same błędne dane, kursant wnioskujący o wystawienie dokumentów z poprawionymi danymi zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł za wydanie kompletu nowych dokumentów: tj. legitymacji instruktora, zaświadczenia o ukończeniu kursu i certyfikatu, opłatą 120 zł za wydanie legitymacji instruktora, opłatą 50 zł za wydanie certyfikatu, opłatą 30 zł za zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 
§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 35, 95-050 Konstantynów Łódzki,
2. Kontakt mailowy z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem kontakt@centrumkursy.pl,
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy oraz w przypadku odbycia szkolenia umieszczenia w rejestrze szkoleń prowadzonym przez Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Lutomierska 35, 95-050 Konstantynów Łódzki,
 
Podstawą do przetwarzania danych osobowych są:
• Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą –art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.
• Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą –art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
• Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług –art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Zgodnie z art. 5 ust.1 lit. e RODO1 dane osobowe przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej współpracy oraz wzięcia udziału w szkoleniu.
§ 17
Wyrażam zgodę na akceptacje oferty z ceną.

Lista Kursów / Szkoleń

 • W-1
  Uratuj siebie!
 • W-2
  Dieta: Fakty i Mity
 • W-3
  Kettlebels
 • W-4
  Siłownia - Pierwsze kroki
 • W-5
  Programowanie planu treningowego w podnoszeniu ciężarów
 • W-6
  Kształtowanie siły i mocy
 • K-1
  Master Personal Trainer
 • K-2
  Trener personalny + Instruktor siłowni
 • K-3
  Instruktor podnoszenia ciężarów
 • K-4
  Trener I Klasy Podnoszenia Ciężarów
 • K-5
  Trener II klasy podnoszenia ciężarów
 • K-6
  Instruktor kulturystyki
 • K-7
  Instruktor trójboju siłowego
 • K-8
  USG bez tajemnic
 • K-9
  Instruktor Fitness
 • K-10
  Masaż tkanek głębokich
 • K-11
  Masaż relaksacyjny
 • K-12
  Masaż klasyczny
 • K-13
  Taping
 • S-1
  Szkolenie biegowe
 • S-2
  CROSS & Weightlifting Level 1
 • S-3
  Samoobrona dla kobiet
 • S-4
  Przygotowanie do zawodów sylwetkowych
 • S-5
  Zdrowy kręgosłup
 • S-6
  Z dwuboju olimpijskiego
 • S-7
  SZKOLENIE - Mobility
 • S-8
  Stawianie baniek ogniowych i bez ogniowych. Metody masażu bańką chińską
 • S-9
  Zadbaj o swoje zdrowie i zdrowie Twojej rodziny
 • S-10
  Muzykoterapia w okresie płodowym
 • S-11
  Naturalnie pokonaj ból głowy – sposoby radzenia sobie z bólami głowy
 • S-12
  Pielęgnacja skóry Mamy przed i po porodzie
 • S-13
  Przygotuj się do ciąży i zadbaj o rozwój płodowy swojego dziecka
 • S-14
  Seniorze zadbaj o zdrowie swojego kręgosłupa – ćwiczenia, ergonomia czynności dnia codziennego
 • S-15
  Zwyrodnienia stawów – profilaktyka, objawy, diagnoza, leczenie
 • S-16
  Sokoli wzrok Seniora – zadbaj o swoje oczy
 • S-17
  Twoje zdrowie zaczyna się w jelitach – zadbaj o florę bakteryjną jelit
 • S-18
  Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego
 • S-19
  Ziołolecznictwo w fizjoterapii
 • S-20
  Ziołolecznictwo. Natura Twoim sprzymierzeńcem
 • S-21
  Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu I
 • S-22
  Animacja czasu wolnego dla dzieci – gry i zabawy
 • S-23
  Skórka pomarańczowa – profilaktyka cellulitowa
 • S-24
  Bóle menstruacyjne – metody łagodzące
 • S-25
  Reumatoidalne zapalenie stawów – naturalne metody leczenia
 • S-26
  Suplementacja w sporcie

Wprowadź dane