Muzykoterapia

Zapraszamy Państwa na kurs zalecany jako uzupełnienie swojego warsztatu
terapeutycznego m.in. w pedagogice, resocjalizacji, psychoterapii, rehabilitacji, medycynie oraz inne osoby zainteresowane tematyką muzykoterapii.

WAŻNE !

Adresaci: Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie.

Definicja Światowej Federacji Muzykoterapii:


„Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta, klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra- i interpersonalną a w konsekwencji lepszą jakość życia.”


Definicja Tadeusza Natansona:


„Muzykoterapia jest jednym spośród działań zmierzających w kierunku rehumanizacji współczesnego życia przez wielostronne wykorzystanie wielorakich walorów substancji muzycznej w celu ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia oraz w celu korzystnego wpływania na współkształtowanie zarówno środowiska, w którym człowiek żyje i działa, jak i panujące w nim stosunki międzyludzkie.”
(Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego nr 45, Wrocław 1988. s. 123)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1.    Historia muzykoterapii.
2.    Zapoznanie z różnymi definicjami muzykoterapii.
3.    Teoretyczne podstawy muzykoterapii.
4.    Różnice i podobieństwa między muzykoterapią, a profilaktyką muzyczną.
5.    Wpływ muzyki na organizm człowieka.
6.    Zasady doboru odpowiedniego repertuaru muzycznego.
7.    Modele, techniki i formy muzykoterapii.
8.    Zastosowanie muzykoterapii w medycynie, rehabilitacji, psychologii, pedagogice specjalnej, animacji kulturalnej itp.
9.    Wykorzystanie dźwięków natury w muzykoterapii.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

1.    Ocena stopnia zaangażowania oraz sprawności fizycznej.
2.    Wykorzystanie własnego warsztatu muzycznego ( praca głosem, gra na małych instrumentach muzycznych, korzystanie z nagrań muzyki relaksacyjnej oraz aktywizującej ).
3.    Relaksacja i wizualizacja. Zastosowanie technik relaksacji m.in. według Jacobsona, Wintreberta, trening autogenny Schulza.
4.    Łączenie różnych technik terapeutycznych z muzykoterapią ( improwizacja, biblioterapia, arteterapia,  teatroterapia itp.)
5.    Instrumentarium Carla Orff’a.
6.    Komunikacja muzyczna.