Formularz Zgłoszenia

 

 

Regulamin

§ 1

Zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.centrumkursy.pl bądź poprzez wypełnienie dokumentu zgłoszenia otrzymanego od organizatora.

§ 2

Warunki uczestnictwa. Dokumenty i uprawnienia:

 

WAŻNE:

Uiszczenie opłaty wstępnej jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na listę uczestników.

Wymagana frekwencja na zjazdach to 50% sumy całkowitej.


KURS:
• Osoba posiadająca wykształcenie średnie otrzymuje komplet dokumentów umożliwiający wykonywanie zawodu.
• Osoba posiadająca wykształcenie podstawowe może wziąć udział w kursie jako „słuchacz”. W takim przypadku wydajemy tylko dyplom uczestnictwa. Taka osoba nie może być czynna w zawodzie.
Jeżeli w późniejszym terminie wymagania wykształcenia umożliwiające pełnienie zawodu zostaną spełnione osoba ta może podejść bezpośrednio do egzaminu w terminie indywidualnie wyznaczonym przez organizatora (Opłata organizacyjna 200 zł).

 

SZKOLENIE:
• Minimalne wymagane wykształcenie podstawowe. Wydany zostaje certyfikat uczestnictwa.


§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu, wysłanym przez organizatora.

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 5


W przypadku rezygnacji:
- w razie rezygnacji powyżej 6 tygodni potrąca się 100 PLN,
- w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 30% ceny szkolenia,
- w terminie krótszym niż 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (poczta, e-mail). Decyduje data wpłynięcia pisma do organizatora.
Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 6

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych na tydzień przed rozpoczęciem kursu/szkolenia organizator ma prawo odwołać kurs/szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§ 7

W przypadkach zdarzeń losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 8

Prowadzący mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 9

Zabrania się wykorzystywania materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps. Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu.

§10

Kandydat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Instruktora lub kursu Instruktora/Trenera zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenia, w których:
•    potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu kursów i akceptuje go w całości.
•    potwierdzi, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania
kursu (polisę pakietową lub oddzielną). Istnieje również możliwość podpisania oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia w pierwszym dniu zajęć.
•    wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie jaki jest
niezbędny do realizacji kursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883,

równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, zajęć i innych zbiorowych zgromadzeń
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Fizjo Corps oraz mediach społecznościowych i wykorzystane w materiałach promocyjnych bądź publikacjach.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps w Konstantynowie Łódzkim, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.
•    wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204.

§11

O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów decyduje kolejność wpływu wpłaty wstępnej na rachunek Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps.

§12

W celu przystąpienia do kursu Instruktora lub kursu Trenera kandydat zobowiązany jest do dnia rozpoczęcia kursu spełnić następujące warunki:

•    dostarczyć przedstawicielowi Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps  wypełnione zgłoszenie udziału w kursie Instruktora lub w kursie Trenera w formie elektronicznej lub pisemnej, dostarczyć dokument potwierdzający jego wykształcenie,

•    przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikało, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie instruktora lub w kursie Trenera,

•    w przypadku zgłoszenia pisemnego dostarczyć przedstawicielowi Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps podpisany regulamin uczestnictwa,

•    dostarczyć przedstawicielowi Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 3 Regulaminu kursu,

•    załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne,

•    dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 złotych w ramach kursu na rachunek bankowy organizatora Centrum Rehabilitacji i Sportu Fizjo Corps . Numer rachunku bankowego 39 2030 0045 1130 0000 1155 7990, należy uiścić całą opłatę za rozpoczynającą się część kursu Instruktora lub Trenera najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

§13

Postanowienia dotyczące egzaminów:
1.    Egzamin z części ogólnej składa się z 10 pytań opisowych i trwa 60 minut.
2.    Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.
3.    Kontrolę nad przebiegiem i organizacją egzaminu sprawuje komisja wyznaczona przez kierownika kursu.
4.    W trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewać się bezpośrednio z innymi uczestnikami egzaminu.
5.    W trakcie egzaminu opuszczenie przez uczestnika sali egzaminacyjnej może mieć miejsce wyjątkowo w wypadkach losowych, gdy niezbędne jest udzielenie mu pomocy.
6.    Komisja ma prawo wykluczyć z egzaminu uczestników, którzy w trakcie jego trwania korzystają z pomocy naukowych, urządzeń komunikacji na odległość jak również porozumiewają się bezpośrednio z innymi uczestnikami.
7.    Egzamin może zostać unieważniony, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie tajemnicy służbowej przez członków komisji, przynajmniej jedna z prac została wykonana niesamodzielnie lub przy pomocy niedozwolonych materiałów.
8.    Egzamin może zostać unieważniony zarówno w stosunku do całej grupy zdających, jak również poszczególnych uczestników.
9.     Z przebiegu kursu komisja sporządza protokół.
10.     W sytuacji unieważnienia egzaminu, kolejny termin odbywa się bezpłatnie.

§14


W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie  wystawiona legitymacja instruktorska, zaświadczenie o ukończeniu kursu i/lub certyfikat zawierające te same błędne dane, kursant wnioskujący o wystawienie dokumentów z poprawionymi danymi zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 zł za wydanie kompletu nowych dokumentów: tj. legitymacji instruktora, zaświadczenia o ukończeniu kursu i certyfikatu, opłatą 120 zł za wydanie legitymacji instruktora, opłatą 50 zł za wydanie certyfikatu, opłatą 30 zł za zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Lista Kursów / Szkoleń

 • W-1
  Kształtowanie i budowanie pośladków
 • W-2
  Dieta: Fakty i Mity
 • W-3
  Kettlebels
 • W-4
  Siłownia - Pierwsze kroki
 • W-5
  Programowanie planu treningowego w podnoszeniu ciężarów
 • W-6
  Kształtowanie siły i mocy
 • K-1
  Trener personalny z elementami fizjoterapii
 • K-2
  Instruktor podnoszenia ciężarów
 • K-3
  Trener I Klasy Podnoszenia Ciężarów
 • K-4
  Trener II klasy podnoszenia ciężarów
 • K-5
  Instruktor kulturystyki
 • K-6
  Instruktor trójboju siłowego
 • K-7
  Instruktor treningu crossowego
 • K-8
  Instruktor Fitness
 • K-9
  Masaż tkanek głębokich
 • K-10
  Masaż relaksacyjny
 • K-11
  Masaż klasyczny
 • K-12
  Taping
 • S-1
  Szkolenie biegowe
 • S-2
  CROSS & Weightlifting Level 1
 • S-3
  Samoobrona dla kobiet
 • S-4
  Przygotowanie do zawodów sylwetkowych
 • S-5
  Zdrowy kręgosłup
 • S-6
  Z dwuboju olimpijskiego
 • S-7
  SZKOLENIE - Mobility
 • S-8
  Stawianie baniek ogniowych i bez ogniowych. Metody masażu bańką chińską
 • S-9
  Zadbaj o swoje zdrowie i zdrowie Twojej rodziny
 • S-10
  Muzykoterapia w okresie płodowym
 • S-11
  Naturalnie pokonaj ból głowy – sposoby radzenia sobie z bólami głowy
 • S-12
  Pielęgnacja skóry Mamy przed i po porodzie
 • S-13
  Przygotuj się do ciąży i zadbaj o rozwój płodowy swojego dziecka
 • S-14
  Seniorze zadbaj o zdrowie swojego kręgosłupa – ćwiczenia, ergonomia czynności dnia codziennego
 • S-15
  Zwyrodnienia stawów – profilaktyka, objawy, diagnoza, leczenie
 • S-16
  Sokoli wzrok Seniora – zadbaj o swoje oczy
 • S-17
  Twoje zdrowie zaczyna się w jelitach – zadbaj o florę bakteryjną jelit
 • S-18
  Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego
 • S-19
  Ziołolecznictwo w fizjoterapii
 • S-20
  Ziołolecznictwo. Natura Twoim sprzymierzeńcem
 • S-21
  Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu I
 • S-22
  Animacja czasu wolnego dla dzieci – gry i zabawy
 • S-23
  Skórka pomarańczowa – profilaktyka cellulitowa
 • S-24
  Bóle menstruacyjne – metody łagodzące
 • S-25
  Reumatoidalne zapalenie stawów – naturalne metody leczenia
 • S-26
  Suplementacja w sporcie

Wprowadź dane